Energideklaration

Energideklaration ska uppföljas regelbundet och dess syfte är dels för fastighetsägare att se över sin energiförbrukning men även söka möjligheter att reducera onödig energiförbrukning. Sedan år 2006 då lagen verkställdes har visionen varit att kartlägga Sveriges inomhusmiljö och energianvändning och främja effektivitet och god inomhusmiljö.


Kraven på dig som fastighetsägare

Lagen om energideklarationen ställer krav på fastighetsägaren att denne aktivt söker möjligheter att minska användningen av energi och och ser över förbrukningen som ovannämnt – att det föreligger en energideklaration. Dessutom, har ägaren ansvar över att framställa underlag om byggnadens energianvändning fördelad på kyla och värme, tappvatten, pumpar, fläktar och fastighetsel.


Tydlig information

Energideklarationer förenklar för både säljare som köpare då deklarationens värden fastställs och kan redovisas för samtliga intresserade och jämföras byggnader emellan. Detta medför en tydlig demonstration av driftkostnader som är viktigt för såväl den som betalar hyran i nuläget som den framtida ägaren. Exempelvis är det lättare för privatpersoner och företag som bor i bostads- eller hyresrätt att ta reda på hyra ifall det finns en energideklaration som visar hur mycket energi som krävs för uppvärmning.

När ska din byggnad undergå en energideklaration?

En byggnad ska energideklareras då den…

 1. Är ny
 2. Har en golvarea större än 250 kvm som besöks ofta av allmänheten
 3. Upplåts med nyttjanderätt (Rätten att använda annan ägares egendom)
 4. Säljs

Giltigheten för en energideklaration är tio år och därefter är byggnadsägaren skyldig att upprätta en ny energideklaration. Villaägare och andra byggnader som inte ägs av en bostadsrättsförening behöver å andra sidan inte upprätta en energideklaration förrän byggnaden är såld. Precis som det mesta finns det undantag, dvs vissa byggnader som ej behöver göra en energideklaration. Följande byggnader är undantagna från att energideklareras:

 1. Byggnader som i huvudsak används för andakt eller religiös verksamhet.
 2. Industrianläggningar och verkstäder.
 3. Bostadshus som används eller är avsedda för användning
  a) mindre än fyra månader per år, eller
  b) under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.
 4. Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas högst två år.
 5. Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov som är avsedda för jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.
 6. Fristående byggnader med en total användbar golvarea som är mindre än 50 kvadratmeter.
 7. Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som på grund av byggnadens utformning eller den verksamhet som bedrivs där är av hemlig natur.

Läs mer på boverket.

Vem gör vad?

En energideklaration är mer komplex än vad den verkar. Det är ett fåtal parter som tillsammans ligger bakom hela deklarationen. Dessa är Boverket, energiexperten, certifieringsorganen och Swedac. Kortfattat är Boverket den myndighet som numera tagit kommunernas tidigare roll – att ha tillsynen över energideklarationerna. Detta ansvar sträcker sig över allt från att energideklarationerna upprättas och visas till att den överlämnas och annonseras i enlighet med bestämmelserna. Själva energideklarationen utförs av en oberoende certifierad energiexpert på uppdrag av byggnadsägaren. Till en början utförs en besiktning där energiexperten tillsammans med byggnadsägaren (rekommenderat) går igenom byggnaden. Därefter upprättar experten energideklarationen i Boverkets energideklarationsregister. Då deklarationen är registrerad överlämnas den till byggnadsägaren. Att energideklarationen upprättas på korrekt sätt ansvarar energiexperten för. Och för att energideklarationen ska upprättas korrekt krävs därför en certifierad energiexpert, detta står certifieringsorganen för. De prövar och godkänner den som vill bli certifierad energiexpert. Det finns krav som regleras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd och som måste uppfyllas för att bli certifierad. Certifieringsorganet har makten att återkalla certifikat ifall en energiexpert visar sig vara olämplig. Slutligen har vi Swedac som är Sveriges nationella ackrediteringsorgan vars ansvarsområde är granskning och godkännande av certifieringsorganen som utfärdar certifikaten till energiexperter. Swedac’s utföranden görs utifrån europeiska och internationella standarder. Samtliga fyra parter samarbetar och styr varandra för att energideklarationen ska bli så bra och lagenlig som möjligt.